Bofællesskabet TreHusE´s værdigrundlag

Bofællesskabet TreHusE´s værdigrundlag er et kristent livs- og menneskesyn.
Dette indebærer, at mennesket er skabt af Gud, og at menneskelivet er værdifuldt og villet af Gud.

Ethvert menneske er værdifuldt, elsket af Gud og har – uanset handicap, udseende, race, religion – krav på værdighed og respekt. Vi ser mennesket som skabt til at leve i fællesskab og med ansvar over for andre mennesker og det øvrige skaberværk.

Som en konsekvens af det kristne livs- og menneskesyn ser vi mennesket som en helhed af krop, sind og ånd. Det betyder, at arbejdet i Bofællesskabet TreHusE vil være båret af en faglighed og omsorg, som orienterer sig mod hele mennesket:

 • Vi må møde menneskets åndelige behov – hvilket vil sige, at vi må drøfte eksistentielle spørgsmål om livets mening mv.
 • Vi må møde menneskets sjælelige behov – hvilket vil sige, at vi må forholde os til følelser, sind og de mellemmenneskelige forhold
 • Vi må møde menneskets legemlige behov – hvilket vil sige, at vi må forholde os til kroppen og dens behov

Baseret på TreHusE´s værdigrundlag arbejdes der:

På det åndelige område for:

 • At fastholde og udvikle en vedkommende, relevant og troværdig formidling af evangeliet og det kristne budskab
 • At udvikle gode rammer for kristent fællesskab i huset og så vidt muligt understøtte deltagelse i kristne fællesskaber udenfor huset
 • At udvise respekt for friheden til at tænke og tro

På det sociale område for:

 • At skabe de bedste vilkår for hver enkelt beboers trivsel i et fællesskab med respekt for den enkeltes integritet og behov
 • At skabe gode rammer for fællesskab mellem mennesker med handicap – deres familier samt øvrige netværk
 • At udvikle beboernes og de ansattes ansvarlighed for at fællesskabet fungerer på bedst mulige vis
 • At tilstræbe at etablere et fællesskab, hvor der udvises en gensidig respekt for andres holdninger med blik for at forskelligheder kan være en styrke
 • At opretholde et højt fagligt niveau på det pædagogiske, diakonale og praktiske område

På det mellemmenneskelige område for:

 • At møde hver enkelt beboer med respekt og omsorg
 • At skabe trygge forhold således at dagligdagen er præget af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for den enkeltes integritet
 • At benytte faglige metoder og tilgange som i videst muligt omfang bidrager til den enkelte beboers trivsel, udvikling, vedligehold og tilegnelse af færdigheder fysisk, psykisk og socialt sådan at den enkelte har mulighed for at leve et så aktivt liv som muligt præget af høj livskvalitet med fokus på:
  • Udvikling af selvstændighed og relationskompetencer
  • Selvbestemmelse og medbestemmelse under hensyntagen til den enkeltes individuelle kognitive forståelsesramme
  • Deltagelse i aktiviteter og beskæftigelse
  • Medinddragelse i sociale, sundhedsfaglige og samfundsmæssige forhold
 • At vedligeholde og fortsat udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med fokus på at alle ansatte er gensidigt afhængige af hinanden for at lykkes i hver sin opgaveløsning